Perfekt sogn søger præst

Et sogn, hvor der er god opbakning og et stærkt folkeligt og kirkeligt fællesskab, indbyder en ny præst til at arbejde med.

Jyllands smørhul, Engesvang, skal have ny præst med virkning fra 1. marts 2019. – Ansøgningsfrist 31. december 2018.

Sognet med sine godt 2500 folkekirkemedlemmer af en sådan størrelse, at det lige er til at overskue for én præst. Derfor er der her tale om et sogn - en præst. Dog er der nært samarbejde med præster i nabosognene og med faste aftaler om afløsning.

Engesvang ligger på den jyske højderyg mellem Silkeborg og Ikast. Her er jernbane med timedrift mellem Herning og Aarhus, og i den sydlige ende af sognet går motorvejen mellem de samme byer (50 minutter til Aarhus og 20 minutter til Herning). Stiftsbyen Viborg ligger 35 kilometer nordpå ad rute 13 (Hærvejen).

Som sognepræst i Engesvang står man ikke alene, der er engagerede medarbejdere og et aktivt menighedsråd, der står bag. Ligeledes er sognet præget af stor frivillighed, derfor er har området et rigt foreningsliv med mange frivillige. Menighedsrådet har en ambition om at inddrage frivillige i videst muligt omfang. Kirkesangerfunktionen er således delvist lagt over til et gudstjenestekor af frivillige i forbindelse med højmesser. Sognemedhjælperen, der også er kirketjener og kirkesanger ved kirkelige handlinger, bistår præsten med diverse opgaver. Ansvar for ekstern kommunikation (web, Facebook, plakater, pressemeddelelser m.v.) ligger i menighedsrådet i samarbejde med præsten og sognemedhjælperen.

Der er en fast gruppe frivillige, der blandt andet laver kaffe m.v. til arrangementer og mad til fællesspisninger i forbindelse med gudstjenester for børnefamilier.

Engesvang Kirke ligger i den nordlige del af Engesvang by. Her er overfor kirken i 2009 bygget en ny lavenergi præstebolig, og ved siden af kirken er der i 2013 bygget et sognehus med undervisnings- og mødelokale samt stort køkken.  Sognehuset danner ramme om aktiviteter, som kirkens sognemedhjælper, menighedsråd og frivillige i stor udstrækning står bag og bakker op om. Det er blandt andet foredragsarrangementer, fællesspisninger, sangaftener med videre. Et kunstudvalg af frivillige står for kunstudstillinger i sognehuset.

Sognehuset danner også ramme om undervisning af sognets konfirmander. Sognemedhjælperen kan være medhjælper ved undervisning af konfirmander. I kirken er der tilbud om babysalmesalmesang tilrettelagt af sognemedhjælperen. Ligeledes står sognemedhjælperen for undervisningen af minikonfirmander under faglig sparring med præsten.

Der er et positivt samarbejde med Engesvang Skole, der er en to-sporet skole op til 9. klasse. I løbet af 2019 bygges en ny samlet daginstitution for alle byens førskolebørn. Det bliver næsten nabo til præsteboligen.

Byen har to dagligvarebutikker og enkelte andre detailbutikker samt fem større industrivirksomheder og en række håndværksmestre samt brandstation, ældrecenter, idrætscenter, friluftsbad og et mindre bryggeri. Et nyt industriområde er ved at vokse op omkring motorvejen, og der er planer om at udbygge idrætscentret til idræts- og kulturcenter.

Der er tradition for, at kirke, præst og menighedsråd har et nært samarbejde med det folkelige liv i sognet, eksempelvis omkring større foredrags-arrangementer. Præst og menighedsråd står bag en besøgstjeneste af frivillige og en fælles vågetjeneste af frivillige i sognene i den nordlige del af Ikast-Brande Kommune. Menighedsrådet og frivillige organiserer den årlige sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Sognepræsten råder over en uofficiel hjælpekasse, hvor der er lidt midler til at støtte udsatte familier vanskelige situationer.

Egnen er kendetegnet ved store naturområder, og Engesvang by ligger ned til Bølling Sø, der blev tørlagt i 1870, siden tømt for tørv og i 2005 retableret som en stor sø.

Engesvang Sogn ligger i Ikast-Brande provsti, hvor der er et godt samarbejde med præsterne i Bording-Christianshede og i Ikast. Desuden er der samarbejde over stiftsgrænsen til Funder og Kragelund sogne i Silkeborg Kommune; således er der tradition for årlige fælles friluftsgudstjenester for de tre sogne, der ligger omkring Bølling Sø.

Ifølge kirketællingerne var der i 2017 i gennemsnit 57,7 deltagere i 80 gudstjenester. Højmesserne har et jævnt besøgstal med en mindre gruppe helt faste kirkegængere. Desuden er der velbesøgte gudstjenester for børnefamilier med efterfølgende fællesspisning.

Engesvang er ikke specielt præget af kirkelige retninger, men sognet består dels af gammel hedeegn og dels af moseområdet med stor tørveindustri indtil anden verdenskrig, hvilke betyder to forskellige kulturbaggrunde. Byen har de sidste 10-15 år oplevet en stor befolkningstilvækst af tilflyttere, blandt andet på grund etableringen af Bølling Sø. I dag er det mest kendetegnende, at befolkningen ikke er bange for selv at tage fat om egne forhold, hvilket også kan ses af de mange foreninger, som sognet har.

I kirken kommer det blandt andet til udtryk ved, at menighedsrådet gerne giver sig i kast med utraditionelle tiltag, der oftest finder genklang i menigheden.

Man er velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Hans Jørgen Hansen, 2257 3280, der gerne aftaler besøg i sogn og kirke.