Begravelse og bisættelse

Når man mister et menneske, kan man have brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til det hele.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen, afmagten og håbet.

 

Ved dødsfald er det muligt at tale med en sognepræst.


Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Hun er der af samme årsag, og det kan være rart at tale med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme.

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, tages dette op med præsten til samtalen inden.


Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Til en begravelse, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven ude på kirkegården. Hvis afdøde skal bisættes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet. På en senere dag nedsættes urnen på det valgte gravsted.

Engesvang Kirke har en kirkegård, der ligger i forbindelse med kirken.


Læs mere om kirkegårdsvalg på Kirkeministeriets borgerportal.

Det skal du gøre

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Du finder blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på https://www.personregistrering.dk

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende.

Om er bestille gravplads

Henvendelse om at erhverve et gravsted skal rettes til graveren.

Man erhverver brugsret til et gravsted for en fredningsperiode, som for kistebegravelser er mindst 20 år og for urnegravsteder mindst 10 år. På en del kirkegårde er der fastsat længere fredningsperioder, især for kistebegravelser.

Der er for hver kirkegård fastsat takster for, hvad man skal betale for brugsret til et gravsted. På de kirkegårde, som bestyres af menighedsråd, skal medlemmer af folkekirken normalt betale en lavere takst for brugsret end ikke-medlemmer. Medlemmer af folkekirken bidrager i stedet gennem kirkeskatten til at dække udgifterne ved kirkegården. Når medlemmer af folkekirken ønsker brugsret til et gravsted på en kirkegård uden for den kommune, de bor i, skal de normalt også betale højere takst end folkekirkemedlemmer, som bor i den kommune, hvor kirkegården ligger.

Der er ved alle kirkegårde fastsat takster for vedligeholdelse af gravsteder, og der er ved de fleste kirkegårde fastsat takster for det arbejde, der skal udføres i forbindelse med begravelse eller urnenedsættelse.

Hent takstlisten her